GENERAL

01. วธิ ดี าวนโ์ หลด Winbox

ผใู ้ ช ้ Apple ดาวนโ์ หลด Winbox ไดอ้ ยา่ งไร
ดาวนโ์ หลดแอป
“Winbox” ผา่ น https://www.wbx2u.shop ดาวนโ์ หลด IOS
เมอื เขา้ สหู่ นา้ ดาวนโ์ หลดคณุ ตอ้ งคลกิ ป่ มุ เพอื ดาวนโ์ หลด TestFlight”
เมอื ตดิ ตงั “TestFlight” เสร็จแลว้ ใหค้ ลกิ ดาวนโ์ หลดแอป Winbox”
เมอื ตดิ ตงั Winbox บนโทรศพั ทข์ องคณุ เสร็จแลว้ กส็ ามารถเปิดแอพไดแ้ ลว้ !

ผใู ้ ช ้ Android ดาวนโ์ หลด Winbox ไดอ้ ยา่ งไร
คลกิ ทลี งิ ค
:https://www.wbx2u.shop เลอื ก ดาวนโ์ หลด Android”
เมอื ตดิ ตงั Winbox บนโทรศพั ทข์ องคณุ เสร็จแลว้ คณุ สามารถเปิดแอป และอยา่ ลมื สรา้ งบญั ชี Winbox!

02. U i d ค อื อ ะ ไ ร ?

UID คอื ชอื ผใู ้ ช ้ ของบญั ชขี องคณุ มนั เหมอื นกบั ชอื ของคณุ
ทําหนา้ ทปี กป้องบญั ชขี องกลมุ่ ผใู้ ชส้ ว่ นใหญ่ หลกี เลยี งอนั ตราย
จากการยกั ยอกและการฉอ้ โกง และใหผ้ ใู ้ ชท้ กุ คนไดร้ ับประสบการณท์ ปี ลอดภยั ทสี ดุ

หมายเหต:ุ ไมส่ ามารถเปลยี นแปลง UID ได ้

03. จะทําอยา่งไรถา้ลมืบญัชีUID?

ขนั ตอนที 1: คลกิ ชวยเหลอื ทดี า้ นลา่ งขวาในหนา้ เขา้ สรู ะบบเพอื คน้ หา ลมื UID”

 

ขนั ตอนที2:เลอื กตวั เลอื กของหมายเลขโทรศพั ทม์ อื ถอื หรอื ทอี ยอู่ เีมลของคณุ เพอื กคู้ นื UIDของคณุ

ขนั ตอนที 3: ป้อนหมายเลขโทรศพั ทม์ อื ถอื ของคณุ เพอื รับรหสั ยนื ยนั จากนัน คณุ จะไดร้ ับ UID ของคณุ คนื

04. ะทําอยา่งไรถา้ลมืรหสัผา่น?

ขนั ตอนที 1: คน้ หา ลมื รหสั ผา่ นทดี า้ นลา่ งขวาในหนา้ เขา้ สรู่ ะบบ และเลอื กรเี ซต็ รหสั ผา่ น

ขนั ตอนที 2: เลอื ก หมายเลขโทรศพั ทม์ อื ถอื หรอื อเี มลเพอื รเี ซต็ รหสั ผา่ น

 

ข นั ต อ น ท ี 3 : ป ้ อ น ห ม า ย เ ล ข บ ญั ช ี U I D แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ พั ท ม์ อื ถ อื ห ร อื อ เี ม ล ท ถี กู ต อ้ ง เ พ อื ร ั บ ร ห สั ย นื ย นั

ขนั ตอนที 4: ป้อนรหสั ผา่ นใหมข่ องคณุ ลงในทงั 2ชอ่ ง และคลกิ ถดั ไปเพอื ทําการรเี ซต็ ใหเ้ สร็จสนิ

05. วธิ กี ารผกู อเี มลทําอยา่ งไร?

ขนั ตอนที 1 : ล็อกอนิ เขา้ WINBOX > ฉัน > จดุ 3จดุ มมุ ขวาบน > อเี มล

 

ขนั ตอนที 2: ป้อนทอี ยอู่ เี มลของคณุ แลว้ คลกิ สง่ รหสั การตรวจสอบความถกู ตอ้ งไปยงั อเี มลของคณุ

 

ข น ั ต อ น ท ี 3 : ป ้ อ น ร ห ส ั ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ท ิ ธ ท ิ ค ี ณุ เ พ ง ิ ไ ด ร ้ ั บ ( จ า ก อ เ ี ม ล )

ขนั ตอนที 4 : คลกิ ขนั ตอ่ ไปเป็ นอนั เสร็จสนิ การผกู อเี มล

06. ผกู เบอรม์ อื ถอื อยา่ งไร?

ขนั ตอนที 1 : ล็อกอนิ เขา้ WINBOX > ฉัน > จดุ 3จดุ มมุ ขวาบน > โทรศพั ท์

ขนัตอนที
2:ใสห่มายเลขโทรศพัทข์องคณุ แลว้คลกิสง่รหสัตรวจสอบสทิธไิปยงัโทรศพัท์

ขนั ตอนที 3: พมิ พร์ หสั ตรวจสอบสทิ ธทิ คี ณุ เพงิ ไดร้ ับ (จาก SMS)

ขนั ตอนที 4 :คลกิ ตอ่ ไป เพอื ทําการผกู เบอรข์ องคณุ สําเร็จ

07.ทําไมตอ้งผกูหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืหรอือเีมล?

ผกูหมายเลขโทรศพัทห์รอืทอียอู่เีมลของคณุเพอืเปลยีนรหสัผา่นหรอืสรา้ง รหสัใหมไ่ด้มนัสามารถใชร้ับรหสัตรวจสอบความถกูตอ้งได้

08.จะผกูบญัชธีนาคารไดอ้ยา่งไร?

คณุเพอืถอนเงนิระบบจะใหผ้ใู้ชเ้ลอืกไดโ้ดยตรงบญัชธีนาคารสําหรับการถอนเงนิ

ขนั ตอนตอ่ ไปสาธติ วธิ กี ารผกู บญั ชกี บั บญั ชธี นาคาร:

ขนัตอนที1:ล็อกอนิเขา้WINBOXและคลกิฉัน>บญัชธีนาคาร

ขนั ตอนที 2 : คลกิ เพมิ บญั ชธี นาคารใสช่ อื บญั ชแี ละเลขทบี ญั ชี คลกิ ที ขนั ตอ่ ไปคลกิ ที สง่ ตรวจสอบรหสัและกรอกรหสัตรวจสอบเพอืผกูกบัธนาคารใหส้ําเร็จ

ขนั ตอนที 3 : เลอื กประเภทธนาคารของคณุ ใสช่ อื บญั ชแี ละเลขทบี ญั ชขี องคณุ แลว้ คลกิ ขนั ตอ่ ไป

ขนั ตอนที 4 : คลกิ เพอื สง่ รหสั ตรวจสอบความถกู ตอ้ ง และกรอกรหสั ตรวจสอบเพอื ผกู บญั ชธี นาคารใหส้ มบรู ณ์

09. พนิการชาํระเงนิคอือะไร?

Payment Pin คอื การรับประกนั ความปลอดภยั สําหรับผใู ้ ชข้ องเราทกุ คน ดงั นัน การสรา้ งพนิ การชาํ ระเงนิ จงึ ทําหนา้ ทเี ป็ นรหสั ความปลอดภยั

ในระหวา่งการโอนและถอนเงนิคณุตอ้งป้อนรหสัการชาํระเงนิเพอืใหเ้สร็จสมบรูณข์องขนัตอนการโอน

10. จะสรา้งพนิการชาํระเงนิไดอ้ยา่งไร?

หากผใู้ชไ้มไ่ดส้รา้งรหสัการชาํระเงนิกอ่นการโอนถา่ยขอ้มลูระบบจะสงัใหผ้ใู้ชต้งัรหสัการชาํระเงนิ
มรีายละเอยีดดงันี

 

เขา้สรู่ะบบWINBOXคลกิฉัน”>”การตงัคา่”>”แกไ้ขรหสัการชาํระเงนิและตงัคา่พนิการชาํระเงนิสองครัง

หมายเหต:ุพนิการชาํระเงนิประกอบดว้ยตวัเลข6หลกั เพอืปกป้องบญัชขีองคณุ โปรดอยา่ตงัรหสัผา่นทงีา่ยเกนิไปเชน่123456หรอื888888

11. About the chips

สามารถรับชปิไดผ้า่นระบบและจะคํานวณตามเงนิคนืจากผทู้อียใู่ตไ้ลนข์องคณุ ผเู้ลน่เดมิพันและเดมิพันทงัหมดของคณุ

 นอกจากนยีงัสามารถรับชปิไดจ้ากแพลตฟอรม์เกม“LIONKING”LIONKINGจะมอบรางวลัมากมายเป็นครังคราวและผใู้ชจ้ะไดร้ับรางวลัโดยรับชปิทมีี จํานวนแตกตา่งกนัทีLIONKING

โลโกช้ ปิ สเี ขยี วขนาดเล็กปรากฏขนึ ทไี อคอนเกม หมายความวา่ เกมดงั กลา่ วรองรับชปิ สามารถใชช้ ปิ ได ้ ตอนนมี ี “EKOR” “Poker W i n ” แ ล ะ ” L i o n K i n g ” ร อ ง ร ั บ ก า ร เ ล น่ ด ว้ ย ช ปิ

ชปิเป็นสว่นลดทมีอบใหก้บักลมุ่ผใู้ชส้ว่นใหญ่แตไ่มส่ามารถถอนออกได้แตต่ราบใดทมีนัไดใ้ชใ้นการเดมิพันทถีกูตอ้งจะถกูแปลงเป็นเครดติโดย อตั โนมตั แิ ละสามารถถอนได ้


ชปิจะถกูสง่ไปยงักระเป๋าเงนิของผใู้ชโ้ดยอตัโนมตัผิา่นระบบตามรายวนัที
GMT+7เวลา14:00ถงึ15:00.
การเดมิ พันทงั หมดจะถกู รเี ซต็ ทกุ วนั และการคํานวณเวลาเรมิ ตน้ การเดมิ พันทงั หมดและการชาํ ระเงนิ คนื จะเรมิ ตน้ จาก 12:00 . ถงึ 11:59 . ของวนั ถดั ไป

วธิ กี ารเตมิ เงนิ และถอนเงนิ

ควิ อารโ์ คด้

คําถามทพี บบอ่ ย (FAQ)

เกยี วกบั เรา

ในฐานะบรษิัทเกมออนไลนช์นนําระดบัสากลเรามผีเู้ชยวชาญดา้นขอ้มลูเกมระดบัโลกทมีบรกิารลกูคา้ทเีป็น ประโยชน์และมปีระสบการณก์ารตลาดแบบมอือาชพและทมีเทคนคิทลีําสมยัเพอืใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ของเราจะ เพลดิเพลนิไปกบัการเลน่ในสภาพแวดลอ้มทปีลอดภยั

ธนาคาร

ห า้ ง ห นุ ้ ส ว่ น

โลโกแ้ ละกราฟิกดไี ซนข์ อง Winbox เป็นทรัพยส์ นิ ทางปัญญาของบรษิ ัท และหา้ มคดั ลอก ผลติ ซาํ แจกจา่ ย หรอื แสดงโดยไมไ่ ดร้ ับความยนิ ยอมเป็ นลายลกั ษณอ์ กั ษรจาก Winbox ไมว่ า่ กรณีใดๆ
และหา้ มนําทรัพยส์ นิ ทางปัญญาของ
Winbox ไปเชอื มโยงกบั เนอื หาทผี ดิ กฎหมาย หรอื เป็ นอนั ตราย รวมทงั ตอ้ ง ไมเ่ ลยี นแบบในเว็บไซตท์ มี เี นอื หาลามกอนาจาร หรอื สนับสนุนการแชรไ์ ฟลท์ ผี ดิ กฎหมาย

Winbox's มงุ่ มนั ทจี ะเลน่ เกมทสี นุก ปลอดภยั อา่ นเกยี วกบั ขอ้ มลู เกมและผเู ้ ลน่ ของเรา